Es pot veure que la part superior del plom està re-escrita. Començarem l’estudi per la part inferior que ve separada expressament.

ZALIR LABEISIŔ : KEBELKAIŔA : KITEIBORS : KULEZBELAUŔTE . BORARIKU . ESASIŔA . ETAŔEERTIKETORKALIZALI . BALE(numerals) OŔTINE iTUIBELAUŔ

La fragmentació de les seqüències proposades són:

ZALIR  LABEIS-IŔ  KEBELKA IŔA  KITEI  BORS  KULEZ  BELAUŔ-TE BORAR-I-KU  ESA SIŔA  ETAŔE ERDIKE TOR KALIZ ALI  BALE (numerals) OŔDINE (DU)IDUI BELAUŔ.

 

“De la pròpia mina de plata, cinc boletes iguals d'una unça. Llanes de la senyora Bel de l'assemblea. Un edarra (20 litres) és la meitat d'una quantitat de 'esa' (40 litres) de cervesa. Farina de blat seran sis en barrils. Duidui-Belaur”.


Paral•lelismes ibèrics i comparació amb el basc i el substrat:


'Zalir' surt en les llegendes dels denaris de plata, com a moneda, valor, preu o producte. Alguns autors ho interpreten com "argent, plata" en basc 'zillar'.
'La-beis-ir' paral•lels ibèrics: 'la-iez', 'la-beis-ildun-ir', 'la-ker'. En basc 'la-' designa un "lloc" o "terra": 'la-otze' "lloc de penombra, ponent". Recordi’s el substrat ‘laia’ “eina de llaurar a mà”. En basc ‘beiti’ “subterrani”; ‘beiz’ “per sota”. En toponímia ‘Laveia’ “allau” i Beixalís “estimball, tartera, baixades de pedres”: “mina oberta”.
‘Iŕ’ Possessiu de segona persona o “tu ets, propi ”.
‘Kebelka’; ‘kebel’ “cosa rodona, boleta”; 'ka' "nominatiu, unitat".

‘Iŕa’ escrit en un plom 'IH iŕa' "mesura de plata d'una unça".
‘Kitei’ “unitat de moneda o parts iguals”. ‘Kitar’ surt en llegendes en monedes de plata. Unitat de la moneda de plata. ‘kitei’ “iguals”.
‘Bors’ “de cinc”. En basc ‘borste’ “cinc”.
‘Kulez “del grec 'kylix' copa de vi que feien servir els components del simpòsium. Assemblea de dirigents”.
‘Belauŕ’ Nom propi femení “dona dirigent”. ‘Bel’ “front, cap”. ‘Aur’ “dona”
‘Borar’ Substrat “borra> llana”; '-i' plural; '-ku' "i"
'Esa' mesura de quaranta litres.
'Siŕa’. substrat "cervesa, sidra".
‘Etaŕe’ basc 'edarra' "mesura de vint litres" .
‘Erdike’ en basc 'erdi' “mig”. “partir, dividir”, “un semi”
‘Tor’. "equivalent, valor". Substrat "tor": "un munt" de turó.
‘Kaliz’ basc 'kali' "blat"
.
'ali' substrat "alís", farina sense llevat"
.
'Bale' verb condicional o futur basc 'bala' "tindrà, serà. Els numerals són de difícil interpretació, però sembla indica VI (sis).
'Oŕdine' ‘'de barrils"; 'oŕdi' "barril"; '-en' "de".

Duidui’ Nom personal "molt justa", 'Duidui-Belaur

 

Antoni Jaquemot

Juny/ 19

 

 

RETORNAR