PLOM D'ENSÉRUNE

URSA

 

Text ibèric:

KATU BAŔEKA  SISBIBAŔKEIKE   GALIRIKE  TUNDIKEN

KABIELAKEUTARIKE  URSA EÜNZIRIKEERTERIKE-

GAŔEZOŔIEIKE  ISTEŔ  TUNDIKENEÜNZIRS KA

LADIORIEÜNZIRS  KADIOILISTEŔLS  LAŔAKOL-

BEITORETAITOR  OŔOIKAZTORETAITOR

LOKAŔKIKEETAN

 

Proposta de segmentació i pronunciació:

 

Katu-Barre ka: sispi barkeik galirik tundiken ka bi elak utarik ursa. Eüzirik erterik. Karrez orrieik isterr tundiken eüzirs. Kalati orrie eüzirs kati oil isterr-ls. Larrakol bei tor etai tor. Orro ikaz tor, etai tor. Lokar gik etan.

 

Proposta de traducció:

Katu-Baŕe ka sispi barkeik galirik tundiken "Katu-Barre aporta set barrils de blat de la propietat

kabi elak utarik ursa

recipient de grups de fruita freqüent

Eünzirik erterik

heure pel part

 Kaŕez oŕi eik isteŕ

Aportació de fulles de pervinca

Tundiken eünzirs heure de la propietat

Kalati oŕi e eünzirs

cistelles de fulles d'heure

 Katioil isteŕ-ls.

Pervinca per treure l'embaràs

 Laŕakol bei tor etai tor

Efectivitat pròpia de camamilla d'extensió (tòpica)

 Oŕoikaz tor etai tor 

Efectivitat d'extensió general

 Lokar gik etan.

estendre cataplasma

 

 Raonament:

KATU-BAŔE  Nom personal. (katu: si el nom és celta vol dir “guerra” si és ibèric “una mena de recipient” del substrat catúfol del grec ‘kados’ “urna, caldera” 

KA En basc ‘kai’ “capaç” “aporta” 

SISBI En basc ‘zazpi’ “set”.

BAŔKE IKE ‘baŕke-eike' en basc ‘bar’ “interior, recipient ”; ‘eiki ‘són”.

GALIRIKE En basc ‘gal’ “gali, "blat"” 

TUNDIKEN  "procedent la la propietat, basc 'dun'.”.

KABI “recipient”

ELAK en basc ‘el’ “grup, remat..

UTARIK basc 'uda' "estiu, fruita"

URSA basc 'usa' "freqüent, quantitat"

EÜNZIRIKE. En basc ‘huntz’ “heure. 

ERTERIKE En basc ‘erdi’ “mig, fer parts, parir”.

KAŔEZ . En basc ‘ekar’ “aportar, produir, donar fruit”.

OŔI EIKE en basc 'orritz' "fulles"”

ISTEŔ "pervenca". En basc 'iztao'.

TUNDIKEN “"de la propietats" ; basc 'dun' "propietat".”

EÜNZIRS “d'heure.

KALATI OŔI E. Substrat mediterrani "càlat' "cistella". 

EÜNZIRS “d'heure

KATIOIL en basc 'katigu' "embarassada", 'kaduri' "esperma, mucusitat"; 'oil' "fugir, treure fora": "avortar".

ISTEŔ LS “supra; ‘ls’ potser ‘lez’ en basc ’ com pervenca.  

LAŔAKOL BEI TOR “camamilla ella mateixa efectiva” En basc ‘larranbilo bei’. Tor valor, equivalència, efectiu” Surt escrit junt amb ‘números.   

ETAI TOR “efectivitat estesa. En basc ‘eda’

OŔOIKAZ TOR  (bot.) En basc ‘oroikar’ “general”; Tor’ “efectivitat, validesa".

ETAI TOR “estesa efectiva”

LOKAŔKIKE “cataplasma”. En basc ‘lokarri’,

ETAN “edan”. En basc ‘eden’

Novembre 2018

 

PLOM DES CASTELL DE PALAMÓS

Plom des castell de Palamós

 

Text ibèric transliterat:

] biŕ bilostanezbatiŕ ibeitikebatir bilosbazkate pa
] n auŕbimbatir sortikebatir paŕbatibi talskokate
] bilosbimbatir lakuaŕgisbatiŕ paŕbatibi bele ztaŕkate
] paŕbatibi ybaŕkisbatir adintanezbatirs tankoka
] zkabaibatibi agirtibazbatir belezbedibatirkayikate
] irika golbiŕ [ ] be [ ] bakontekeŕ
] paŕbati[ ]beitikebatirti

 

Nova proposta de desxiframent


Noms personals seguits de noms comuns amb ‘batir’
bilostanezbatir ibeitikebatir
aurbimbatir sortikebatir
? ] beitikebatirti (aquest darrer amb sufix ‘-ti de plural’)

Noms personals seguits amb batir’
agirtibazbatiŕ belezbedibatir
bilosbimbatir lakuaŕgisbatir
ybarkisbatir adintanezbatirs


(11 batir junt amb 5 batibi)

Noms personals amb sufixos
Bilosbazkate
Bele ztaŕkate

Noms comuns amb sufixos
talskokate
tankoka
kayikate

El plom està trencat per la banda esquerra i per la part central, en conseqüència hi manquen signes. Almenys quatre per l’esquerra. La interpretació serà parcial, però ens dóna la idea del seu contingut.
El signe I amb circumflex a dalt i a baix, és una variant del signe I /BA/ pronunciat /PA/. En aquest escrit va unit a R, BATI i BI. La lectura seria PAŔBATIBI. L’escriba hi posa ‘m’ en lloc de ‘n’ davant de ‘b’ en (auŕbinbatir>auŕbimbatir) La segmentació PAŔBATIBI segueix la seqüència BAIBATIBI que es pot separar ‘bai-bati-bi’ o sigui “dos recipients per igual”. Un ‘bai’ pot ser un recipient indeterminat. Un ‘baikar’ és un “bol”. Aleshores un ‘paŕ’ es un 'parium' o sigui un "pèr" de "perol" un recipient”.
L’element BATIR és una unitat (bat) d'igualtat. Serveix per unir els noms propis i noms comuns, la persona amb l’objecte. El verb s’indica amb el sufix ‘-kate’: “que passa, avala”.
El signe Y és nasal.

La semblança sonora amb (PAŔ)BATI seguit d’un repetit també KATE podria servir per convertir l’escrit en frases memorístiques per la rima que fa la lectura.
En basc ‘bat, batz’ vol dir “uns” o “iguals”. KA sufix verbal (‘i-ga’ “passar”) de procedència o de destí i TE marca de subjecte
Elements claus: TALSKO del preromà “tascó, punta, espasa” de “tascar, espadar el lli”
SORTI, forma plural de ‘sor’. La “sora” és una planta, l’agrella, que porta una sal per netejar.
‘KOLBIŔ’ de ‘kol’ grec ‘kolpono’ “arrodonir, inflar, golf”, recipient rodó, una mena de càntir? Podria ser una mesura.
TANKO preromà “tancar, fixar”. KAYI>kani ‘ grec ‘kanati’ “gerra”. BAI preromà “conc, recipient”. Molts dels noms de recipients ceràmics són d’origen grec.

La part llegible de l’escrit donaria aquest resultat:

“...càntir (golbiŕ). Igualtat de les bótes d’aigua (‘ibei’), igualtat de Bilos-Tanez segons Bilos-Baz. (Són iguals les bótes que les de Bilos-Tanez, avala Bilos-Baz)
Les aigües sores (sorti) d’Auŕ-Bin (nom femení) són per a tasconar (talsko) “passar-hi tascó”, raspar.
Dos pèrs són un de Bilos-Bin i un de Laku-Aŕgis segons Belez-Taŕ
Dos pèrs iguals són el de Ybaŕ-Kis i el d’Adin-Tanez per tancar (tanko).
Dos recipientsiguals d’Agiŕti-Baz i de Belez-Bedi són gerres (kayi /kani)

Es repeteix, separat per manca de text, ‘paŕbati’; ‘golbiŕ’; ‘ibei’ i un nom propi Bakon-Tekeŕ.


Antoni Jaquemot

Juliol 2018


 

PLOM DE TIVISSA

 

Plom de Tivissa

Proposta de segmentació:

 

Uztalar Ordin-Beŕe-te (e)ŕeiki aŕ

Zalai aŕgis-te (e)ŕokan zalir o(tar) 3

Neitin Iunstir Aiun-ikuŕs gate

 

Pren la collita de la sembra d’ Ordin-Berre

Zalai-Aŕgis l'adquirit per tres unces d’argent (40 gr.)

D'acord Aiun-Ikuŕs. Neitin i Iunstir. 

 

Raonament

 

‘Uztalar’ “collita” en basc ‘uztarik’

Ortin-Beŕe Nom personal

‘ereiki’ “la sembra” en basc ‘erein’ “sembrar

'aŕ' "pren" basc 'artu'”

‘Zalai-Aŕgi’ Nom personal . 'Zalai' “sac”. Substrat ‘salabarto’ “xarxa espessa” i salabardà, mena d’esbarzer.

‘aŕgis’ Substrat “argaña” “filament d’espiga”, pèl, barba, pelut.

‘eŕokan’ En basc ‘oreka’ “compensar”. En aquest cas amb diners: “venda”.

‘O’ abreviatura d’ ‘otar’ “unça” desena part d’un ‘abaŕ’ “lliura”, 40 gr.

III tres unitats.

‘Neitin i Iunstir’ Són les dues deesses a les quals s’invoquen per solemnitzar el tractat.

‘Aiun-Ikuŕs’ “Nom personal. El testimoni o observador. En basc 'aiho' "desig"; 'ikur' "senyal"

‘kate’ “"pas, passable, d'acord" basc, 'igaro'“

 

Ullastret A

Ullastret B

 

És un plom escrit del segle V o IV aC, un dels més antics.

Cara A

Comença amb un avís o presentació de Basi, segurament, el dirigent del país. Basi és l’ungit qui ostenta el poder: ‘Ar Basi Aŕebe’ “petició de l’Ungit”. Escrit en primera línia. L’escriba passa a la següent havent-hi espai per continuar, cosa que indica una preferència.
Aŕe’ apareix en esteles mortuòries acollint les restes del difunt: ‘aŕe take’. A Numància hi trobem ‘aŕe Basikon’. ‘Aŕe’ basc "arre" “acullaŕebe’ “acull abaix, ordre”.
En aquest plom, l’Ungit estableix normes.

Ebaŕ ikame duigesira borste abargeborste teŕtiŕs “Pujar la resolució de mesura de cereals de cinc i de quinze sitges”.

'Baitesbi Leitekeru'dos sacs de gra per a Leite-ker (encarregat del temple).
'Taŕbeli oŕku timoŕkiŕ bardazko anbeiku'. Un carro als Tar-Bel de tibors amb nanses. Aliments de la barda.

'Baitesir salduko kule tabeŕ ku ke. sacs de gra del saió del doll de l'illa i

'Bigiltiŕste eŕezu kotibanen'. còtiles de segó per al graner de la ciutat..
'Eberka tazkaliŕs loŕsa batibi Biuŕ-Tanez saldukil eŕku l(.) Tasques de blat en caixes de cuir, dues unitats de llosses del saió tancat del país de Biur-Tanez


Cara B
'Taŕun atabager abazager' la rebel·lia no té pare ni mare (rebel·lia sense pare sense mare)
'Tasbeŕ iun erna boragau'.Recipient amb rosada (aigua destilada), llavor de borrisó (morró) (ingredients per fer sabó)

Raonament:

Cara A

‘Ar’. En basc ‘arau’ “norma, regla”
‘Basi’. En basc ‘basitu’ “untar, ungir”.
‘Aŕebe’ En basc 'arren' “prec, petició”.
‘Ebaŕ ikame’. En basc ‘epai’ “sentència, resolució ”; ‘ikame’ basc 'igan' “pujar”.
‘Duigesiŕa’ En basc ‘dui’ “precisió, proporció, mesura”; ‘siŕa’ “gra de cereal” basc 'zirra' "sembrar a eixams".
‘Borste’ en basc “cinc”
‘Abaŕgeborste’ en basc ‘amar’ “deu”. Aquí “deu de cinc”, quinze
‘Teŕtiŕs’ del grec 'tretós' "forat, sitja"
‘Baitesbi’ 'bi' "dos"; grec 'baite' "sac de cuir". 'baite-tes' "sac de gra" 'tes-auros' "gra airejat" (tresor)
‘Leitekeŕ’ Leiria era Llíria. ‘Ker’ en basc ‘ker’ “hàbil”.Lei, leite, en basc 'lehia' fa referència a "competència" segurament "mercat"
‘Taŕbeli’.Nom d'una ètnia situada a Aquitània. Del basc 'taŕ(eman)' "defensa, assegurança" i 'beli' 'belar' "front" "dirigent": "caps de defensa".
‘oŕku’ basc ‘orga’ “carro”.
‘timoŕkir’ tibor, recipien”, kir’ basc 'girten' “nansa”
‘Bardazko’ "camp tancat per bardisses.
‘Anbeiku’ ‘an beite’ “repartidor d'aliments” de 'an' "grup familiar o d'ofici,; 'beite' "aliment.‘-ku’ “procedència”.
‘Baitesir’ “recipients de gra".
‘Salduko’ Saldu>sallu’ “saió”, terreny assignat per conrear. ‘Salduko’ “la collita del saió, de l'hort”. Noms de poblacions: Salduie (Saragossa), Xaló, Jalón.
‘Kule’ del substrat grec mediterrani, ‘kule’ “clot, doll gran rodó”.
‘tabeŕku ge’ ‘tabeŕ’ "turó, elevació sobre un pla de terra o aigua, illa'; 'ku' "de, procedència"; 'ke' "i, conjunció".
‘Bigiltiŕste’'bigi' basc 'bigi / bihi' "gra"; 'iltiŕste' "per a la ciutat".
‘Eŕezu’ basc 'erres' “segó, envoltura de gra”. .
‘Kotiban-en’ Còtila, una mena de got. De la família dels ‘katu’, kutu’ “urna”. El sufix ‘-en’ “de” possessiu.
‘Eberka’ En basc ‘eperka' “caixa de cuir, carcaix”.
‘Tazkaliŕs’ ‘tazkaliŕs’ un tascal és un "prat" i una "tasca" una mesura de blat.
‘Loŕsa’ Substrat “llossa” cullerot o cossol, escumadora.
‘bati-bi’ “dos en un”. ‘bat’ “un”; ‘bi’ “dos”.
‘Biuŕ-Tanez’ Nom personal. Topònim? Biure és un castell. En basc ‘txane’ “caputxa” “Castell cobert”. Castell d’Empordà està al costat d’Ullastret. Tane també és una divinitat etrusca.
‘Saldukil’ ‘sallu’ Substrat “saió” mesura d’un saió, camp conreat; 'kil' "tancat", basc 'giltze' "clau".
‘eŕku’ basc 'erkal' "del país".
‘L(.)’ Només hi cap un signe: ‘li’? En basc sufix ‘-li’ “present”.

Cara B

‘Taŕun’ basc 'targo' "rebel·lia, cisma"; 'atabager' " basc 'ata' "pare", 'bage' "sense"; 'abaz' 'amatz" "matermitat".
‘Tasbeŕiun’. ‘tas’, “tassa, recipient"; 'beŕ’ “propi, adequat"; basc 'bere'; 'iun' "rosada, aigua destil·lada" basc 'iuntz' "rosada"; 'erna' “llavor”; ‘bora' substrat “borra”; 'gau' "trenyina, pelussa" basc 'gaun';‘boragau’ “borrissó, morró, planta que fa sabó".

Desembre 2018
Antoni Jaquemot

 

 


PLAQUETA TROBADA A LA PENYA DEL MORO DE SANT JUST DESVERN (BARCELONA)

Està escrita per l'anvers i pel revers del plom. Les dues primeres línies de signes corresponen a l’anvers i la tercera al revers.
La línia de davant superior presenta la forma escrita de dreta a esquerra ja que els signes corresponents a la "N" i a la "E" estan dibuixats seguint aquest sentit. En canvi, en la línia inferior els traços es llegeixen d'esquerra a dreta. L'escriba va continuar la línia inferior per la banda on s'havia acabat la superior:

Part de davant superior de dreta a esquerra transliterat: ]TINBAZTEEŔOKEBA

Part de davant inferior d'esquerra a dreta transliterat: RDAZTOLORILTURSU

Part de darrera transliterat: TORTONBALAŔBIDEŔOKA(N)

Els últims dos signes d'aquesta darrera part no són prou llegibles. En altres escrits el segment ‘bideroke’ va acompanyat de numerals i del morfema DE(+DIN) que aquí no apareixen perquè el plom està tallat.

A]DINBAZTE EŔOK BARDAZ TOLOR ILDURSU, TOR TON BALAŔ BIDEŔOKAN...

"Adinbaz compra una barda a la Ciutat del Toll. Ha comprat mitjançant una pedra bona ('balar', palacurne, mitja lliura d'or).

'Barda' "clos, tancat, camp de blat a punt de segar". 'Eŕok' (eros) "comprar", 'eroan' "fer passar, traspassar"; tolo>t-olo "toll, riu, aigua"; 'ildur' "ciiutat, població alta"; 'eŕok>t-eŕok' substrat "troc, truca, barata". 'tor' "equivalent"; 'balaŕ' substrat "pala, palet = pedra". Estrabó explica que un 'palae' equival a mitja lliura de pes d'or; 'bideŕ' "camí, manera"; 'ton>t-on' "bo, bé, ric, bell".

Nota: Document de la transacció.

El lloc dit "PENYA DEL MORO" és un turó al costat d'un altre que es diu OLORDA situats a la vessant oriental de la serra de Collserola amb vista magnífica sobre la vall del Baix Llobregat. A la "penya" s'hi han trobat restes d'un poblat ibèric. La denominació popular de "penya del moro" ve a ser com a "castell dels temps dels moros" o sigui de "temps pretèrits". De fet el nom que surt a la plaqueta ILDUR "ciutat (població alta)" es relaciona amb el topònim OLORDA, procedent d'un *'ildurda' "pertanyent al poblat" de la mateixa forma que ILTIRTA ha donat Ilerda i més tard Lleida.

Antoni Jaquemot
Juny 2017

PLOM DEL PUJOL D'EN GASSET DEL GRAU DE CASTELLÓ. EXPOSAT AL MUSEU ARQUEOLÒGIC DE MADRID


 

Transliteració:

 

YBAŔDIAIKIS  ABAŔIEIKIDE  SINEBETIN  UŔKEKEŔEŔE  AUŔUNIBEIKEAI

ASTEBEIKEAIE  EKAŔIU  ATUNIU  BODUEI  BAITESKI  EKUSU  SOSINBIUŔU

BOŔBEŔONIU  GOZOIU  BAIDESKI  BEŔIGAŔS ENSE  ULTITEGEŔAIGASE

AŔGITIGER  AIGAS  BALKEBIUŔAIESBAITESBANIEKAŔSE

 

Ybaŕ-di aíkis abaŕ-iei kide Sine Betin Uŕkekeŕ eŕe. Auŕ Unibeike aí
Astebeike aí-e. Ekaŕ-iu, atun-iu. Bodu-ei baiteski ekus-u Sosin-Biuŕ-u.
boŕbeŕon-iu gozo-iu. Baideski berigaŕs-en-se Ultitegeŕ aí kase
Aŕgitiger aí kas. Balke-Biuŕ aí es baites bani ekaŕ-se.

Proposta de desxiframent:

“Aixecament dels combatents. Regla suprema del judici dels deu membres.
Divinitat Mare Uni Protectora, també Aste Protectora.
Batre la terra seca, batre el blat nou com els comuns.
Sosin-Biur el rentat del magatzem. Batre el plom i el tremp. Magatzem de blat i troques de fibra per a Ultiger i Argitiger amb divinitat. Balke-Biur desesperat de la divinitat donarà gra emmagatzemat a terra seca”.
.

Raonament:

‘ybaŕ-di. En basc ‘nabar’ “persona notòria, persona alliberada”.
‘Aíkis’ en basc 'aikitze' “aixecament”.
‘Abaŕ’ En basc ‘amar’ “número deu”; ‘iei’ “per als”.
‘Kide’ company, membre”.
‘Sinebetin’ “fer filosofar, enraonar, parlament. ‘Sine’ de Séneca, paraula preromana. “vista del parlament, del consell” “judici”. ‘Betin’ “observador”, ‘bet, begi’ “ull”.
‘uŕkekeŕ. ‘urgatzi’ “assistent, protector”; ‘ker’ “directe, principal”; ‘uren’ “superior”.
‘Eŕe’ en basc ‘ere’ “regla, model, llei”.
‘Auŕ-Uni’ ‘Uni’ és la deessa mare. ‘Aur’ en basc “mare, parir”
‘beike’, en basc ‘bei’ “a sota, protecció”.
‘Ai’ “divinitat”; ‘-e’ “també”
‘Ekaŕ-iu’. En basc 'egar' “terra seca”; 'iu’ basc ‘jo’ “batre”.
‘Atun-iu’. ‘atun’ En basc 'adun' "blat nou”; ‘iu’ “batre”
‘Bodo, bodu’ “creient, fidel d’una germanor”. Basc ‘botu’ “comú, germanor”.
‘Ei’: “destinats a, per a”.
‘Baitesgi’ En basc ‘bai’ “interior, vas”; ‘tes’ origen mediterrani 'tes' "magatzem de gra", grec 'thës-aurós' "guardat a l'aire", tresor"; ‘-gi’ determinant.
‘Ekus-u’ en basc ‘ekuzi’. “rentar”; ‘-u’ sufix de compartir.
‘Sosin-Biuŕ-u’ nom personal.
‘boŕbeŕon-iu’. En basc ‘bor’ “tros, peça”; ‘berun’ “plom”, dels substrat 'bor>bro>plober>plomer: “batre el plom”.
‘gozo-iu’. En basc ‘gozo’ “tremp”; ‘iu’ “batre”.
‘beŕikaŕs’ 'beŕi' substrat "bri, fibra, filament"; 'kaŕs' substrat "garsar, torçar” "troca".
‘-en-se’ “preposició "per a”
‘Ulditegeŕ i Aŕgitiger’. Noms propis.
‘Aí kase’ ‘ai’ “divinitat”; 'gase' basc '-gaz' "amb", amb devoció".
“Balke-Biuŕ” Nom personal.
‘Aí es’ ‘aí’ “divinitat”; ‘es’ basc 'etsi' "desesperat”; 'es' basc 'ez' "no".
‘baites’ “emmagatzemar”.
‘Bani’ “donacions”. En basc ‘eman’ “donar”.
‘Eka
ŕ-se’ “de terra seca”.


Els pujols, al Grau de Castelló, eren trossos de terra entre els aiguamolls que formaven, aleshores, aquella línia de la costa que servia de port. La zona va ser dessecada abocant-hi terra dels pujols. En fer-ho, es va fer la troballa d’aquesta làmina de plom escrita. Els esforços per tal de què es quedés a Castelló van ser inútils. El podem actualment contemplar al Museu Arqueològic de Madrid. Va ser el primer descobert a la Península.

Antoni Jaquemot
Agost 2018

 

 

 

ORLELL VII

Orlell7

Orlell7b

 

Cara "A"

] Iunstir atune baŕbinkeai uskeike Iunstir( r )

] bototazeai selkeaibartoneai zanikeai uskeike auŕun

(ibe)keai aneŕai zanibeiŕai leitazeai bototazte bantakigia

]ŕatite isai iltursaiŕsai  aŕikaŕbinisai boranyl

[--]*[--]aŕebinise kalaisebakaŕatuŕane itaŕartetaŕa azti

[-----]ebakaŕatuŕane iunstiryi belezagineai kaŕestareaiti

[--------]ton bataŕatite uskeikeai siai keitiatelu aginiŕte

[----------]se iagigi nuŕe bas ia ukeku kurs ia ukeku

Cara "B"

Aŕine itikereuteti belaike baseŕnylbe

Aŕeŕe kutubeike basbiteŕoketine iŕika

Iunstirika selkiniustai iunstir baŕbin

Uskeikeai iunstir lakunyiltiŕte

Atabeŕai anybeŕai uskeike iunstir

Cara A

“Per Aliment de Iunstir. Plagui a la divinitat l’ànima de fe vertadera
Iunstir ....del poble? el plagui Bodotaz (l’Anomenat Creient, el difunt). Plagui a la divinitat el repòs i la pau. Plagui a la divinitat els arrels. Fe vertadera. Plagui a la divinitat Mare Uni eterna. Plagui a la divinitat la família. Plagui a la divinitat l'arrel eterna. Plagui a la divinitat la pròpia competència.
Bodo-Taz fuig de la passió. Sí, amb atenció. Plagui a la divinitat el clam.
Plagui a la divinitat el clam del guardador de la ciutat. Plagui a la divinitat el clam d'amargor del traspàs. Lanolina pel clam d'amargor permanent. Encens d'esperit de vi pel clam de la pèrdua. Flor de l’alzinar. Auró i encens de vi. Heus aquí, Iunstir.
Plagui a la divinitat el dirigent que mana, plagui a la divinitat els lluitadors.
Sí, amb atenció, plagui a la divinitrat la fe vertadera . Plagui a la divinitat el clam, les idees de deferència a la pau (........), a qui mana. Lloc de coneixement a qualsevol. Seguici del funeral de l'Ungit. Seguici del funeral del Venerat

Cara B

Posició de desassossec del dirigent de les nostres pregàries
L’ungüentari del dirigent pel clam. El got etern de libació per ser permanent, la unció hi és.
Iunstir complau.
Plagui a la divinitat la flama del lloc de repòs Iunstir. Plagui a la divinitat la fe vertadera de l'ànima.
Iunstir, la ciutat del poble (la ciutat lakun).plagui a la divinitat el seu pare. Plagui a la divinitat la seva família. Fe vertadera. Iunstir.

Raonament:

IUNSTIR (és el primer nom que es pot deduir)

Apareix en els ploms de la Serreta d’Alcoi, en el del Solaig i en el d’Orlell i fora de la zona, a Empúries, Camarasa, Igualada, Tivissa.

Del Cerro arriba a la conclusió que es tracte de ‘untz ir’>untz iri “recipient, en sentit d’ofrena dels pobles” i ‘ir’: “iri o “ili” “poble”

J. Cejador creu que ve de ‘Jaun zati ur’ “Senyor, part és aigua”

Tractant-se d'un escrit trobat dins d’una urna funerària, s'ha de pensar que va dirigit a un déu o deessa a favor del difunt. A l'Alcúdia d'Elx hi va haver un temple dedicat a la deessa romana Juno on abans hi havia hagut un santuari ibèric dedicat a una deessa indígena. Sabut és que els romans assimilaven els déus locals als seus. Així crec que Iunstir és la deessa ibèrica celestial. En basc 'iusturi' són "llamps i trons".

Té sentit de salutació.

ATUN-E

Apareix també en el plom de Pujol de Castelló com 'atuniu' i altres paral·lelismes com a 'adun' "aliment", basc 'adun' "blat jove", la qual cosa fa pensar que el radical és 'atun' amb sufix ‘-e’ “per, per a”.

En una estela de Jaén, un CIL esta escrit ‘Betatun’ una deessa que els romans van considerar referent a l’oracle.’Bet-‘ en basc “mirar, observar” seria una deessa visionaria. L’element ‘atun’ és un adjectiu de divinitat. “per la nudrició”.

BAŔBINKEAI

‘Baŕ’ es troba en moltes marques de gerres i àmfores. Al costat de 'barbinke' trobem 'barke'. Respecte a 'bar' el basc ens dóna aquestes possibilitats: 1ra.: barra, gerra, matèria de separació, gruixut, 2na. Dins, intern, fons, tancat. En toponímia ‘bar’ “vall”, lloc tancat”. 3ra. Broma, cínic, riure amb so sord: 'par'. 4ª. ‘barruti’ “devesa, tanca”. ‘Barne’ “interior”.
'Bin' també apareix en diversos escrits ibèrics tant al començament, al mig, i al final i amb noms personals que denoten advocació a un déu de la fertilitat i de la vida. Basc 'bini>bihi' "gra, llavor, vida"; 'min' "dolor, nostàlgia, amargor, íntim".Tot plegat “vida interior”, “esperit, “ànima”. '-ke': “de, a”. 'ai' “plagui a la divinitat”. La proposta "plagui a la divinitat l’ànima".

USKEIKE

Apareix també en el plom d’Orlell V. Sembla clar que l’arrel és "us”. El basc. 'uste' és "esperar, confiar, creure, fe”. '-eike' en basc “vertader” “fe vertadera”

IUNSTI ( R ) - (BA o U o L) --

Falta un tros de plom, en què se suposa que hi habia la “R”. En el plom V entre ‘Iunstir i Bototazeai’ apareix LAKU. És una suposició. No es pot reconstruir. Hauria de ser, però, un verb. ‘Lagun’ en basc és “company del país”. Proposició: “Iunstir del poble?

BOTOTAZEAI

Seguint altres escrits, la pronunciació d’aquest nom és Bodo-Taz. És el sobrenom del difunt que apareix en els altres ploms d’aquest mateix enterrament.. L’arrel és 'bodo', recollit en monedes, ceràmica i en escrits amb desinència.. Les monedes d'Obulco (Porcuna, Jaén) i la gerra d'Eivissa on apareixen 'bodo' fan referència a una procedència líbica, egípcia antiga, on 'botau' vol dir "servidor" en el sentit de "creient". El sufix 'taz' comú en basc i iber es refereix a "respecte a", emfatitza el que és en diferència a altres iguals ‘L’anomenat”. 'E-ai', “plagui a la divinitat”. La "e" és una vocal de separació entre el nom i la marca. Proposta: “Plagui a la divinitat Bodo-Taz (l’anomenat Creient)”.

SELKEAIBARTONEAI

En l’altre plom d’Orlell apareix BARTUNEAI, això vol dir que ja hi havia confusió entre “o” i “u” en funció de com s’accentuava la paraula. En aquest cas, encara que estigui sense separar, els sufixos “eai” ens indica que són dues paraules: ‘Selkeai’ i ‘Bartoneai’ Em remeto al plom V: “Plagui la divinitat la plaça del temple i el seu recinte”.

ZANIKEAI

Per analitzar aquest sintagma és necessari comparar-la amb les dues següents que apareixen més endavant : ZANIBEIRAI i UNIBEIKEAI, i amb UNIBELO en un plom d’Ullastret. 'Zani' el trobem en diversos escrits ibèrics; ‘zani>zain’ “arrels”. Proposta “plagui a ladivinitat els arrels”

USKEIKE

‘uske-ike’. “fe vertadera” (supra)

AUŔUN(IBE)IKEAI

Manca el tros on suposadament diu (ibe), segons Untermann, i que es troba també en els ploms d’Orlell i en el del Pujol de Castelló. 'Auŕ-uni-bei-ke-ai'. 'Aur' en basc "dona", "nen de mamar", “mare”. 'Uni' "mare deessa, nodridora"; ‘beike’, 'basc 'bedi' "que és"; "plagui a la divinitat la Mare que és

ANEŔAI

En basc ‘anai “germà”: "plagui a la divinitat la família".

ZANIBEIŔAI

'zani-bei-ai'. Amb sufix ‘bei’, basc 'beti' "sempre etern”. Proposta: “Plagui a la divinitat l'arrel eterna”.

LEITAZEAI

Existeixen diversos paral·lels en ibèric amb 'lei'. En basc ‘lei’ ” tranparent, gel”; ‘leiar’ “cristall, vidre”; ‘leiha’ “competència”, 'leihazko' "urgent"; ‘leiz’ “cova”; 'leika' "rivalitzar". ‘Lei-taz-eai’: “plagui la divinitat la propia competència”.

BOTOTAZTE

‘bodo-taz’ “el que ha estat Servidor com a nom”, supra. ‘-te’ sufix de subjecte. . Proposta: “l’anomenat Creient (Bodo-Taz)”

BANTAKIGIA

En l’actual calc, la “a” final no apareix, però sembla que es va poder llegir. ‘Bantaki-gia’ “evitar la passió”. En basc ‘banda’ “vici, passió” i substrat “bandarra”, basc 'gia' 'gies, ekidin' "fugir, evitar".

BATAŔATITE
‘Badaŕ adite’ (reconstrucció en funció d’una repetició posterior) ‘badar’ En basc ‘badarik’; “però, amb tot, sí adversatiu”; ‘adite’ en basc ‘adi’ “atenció, tenir cura” “Proposta: “sí, amb atenció”

ISAI

”Paral·lelismes ibèrics: 'isba', 'isbin', 'isker'. En basc ‘hitz’, "crit de força, clam"; 'izu', 'ira-itzi': “empenta, impuls”: “plagui a la divinitat el clam”

ILTUŔSAIŔSAI

La proposta de segmentació és: ‘iltuŕsair-(i)sai’. Paral·lels: 'Iltiŕ, iltuŕ, tuŕsa' en ibèric volen dir "ciutat". Ens ho diu la toponímia:'Iltir' "Lleida"; 'Ilturki' "Lladurs". En una estela en llatí apareix un llibert que diu “Castlosaic” (saic de Càstulo). Una estela de Navarra diu Siaco. En basc ‘sai, saia’ “dipòsit, racó per guardar”. Proposta: “Plagui a la divinitat el clam del guardador de la ciutat”.

AŔIKAŔBINISAI

Fragmentació: ‘Aŕikaŕ bin is ai’. Basc 'ari-igarri' "fer passar, traspàs"; 'bin' de 'min' "dolor, amargor, desig, nostàlgia, íntim"";‘is’ “empenta, força, impuls, clam”. La proposta és: “Plagui a la divinitat el clam d'amargor del traspàs”.

BORARNYL(IŔ )

Manca un tros de plom. Els espais entre parèntesi es poden intuir uns traços però no els signes. En els representats amb asteriscs no hi ha material. Pel que fa a la grafia precedent podem fer una primera separació ‘borar’ i ‘nul’. ‘Borar-nulir’ del substrat “borra” de llna. ‘Nulir’ “oli”.. La resta del sintagma no es pot definir bé perquè hi manquen signes. Amagat sobre l’urna es van trobar restes de cereals. "greix de llana de xai, lanolina".

AŔEBINISE

És paral·lel a l'anterior 'aŕe-bin-is-e; 'bin' basc 'bihi>bini'; 'min' “gra, llavor, vida, desig, nostàlgia, amargor, viu, fort”. ‘Aŕe’ basc 'arren' "súplica": “pel clam d'amargor permanent”.

KALAISEBAKAŔATUŔANE

Fragmentació proposada: 'kala ise bakaŕa-tura- ne' En el plom d'Orlell V hi surten dos sintagmes on es palesa la fragmentació del morfema final d'aquest sintagma '-durane' “encens”;‘kala’ nom grec de recipient; ‘ise’ basc 'is' "força, empenta”; 'bakaŕa' substrat de "vi", esperit de vi, etanol" : “encens de d'esperit de vi”: "encens d'esperit de vi per la força de la pèrdua.

ITAŔARTETAŔA

Proposta de segmentació ‘itaŕ arte taŕa’ Paral·lels ibèrics 'itaŕer', 'arte, 'arti', 'taŕban', 'tarke', 'taŕike': ‘itar’ basc 'idar' “flor”. ‘idarbaltz’ “alhelí” “violer”. El substrat “artiga”, basc 'arte' “alzina”; ‘taŕa’ “ample, ampliació, eixample”. “flor de l'alzinar”.

AZTI(*****)E BAKAŔATUŔANE

Hi manquen uns cinc signes que podrien correspondre a ‘ka l a i s...’, ja que tot seguit coincideixen amb l’anterior. ‘Aztigar’ en basc és “auró”. La proposta és “auró i encens de vi”.

IUNSIRYI
‘Iunsir-ani’. La 'y' és transliterada 'na' en altres escrits i en alfabet jònic, supra. Potser és una nasal semi-líquida el fonema de la qual estaria entre 'an, un, na'. L'escriba ha fet caure la "t" de 'iunstir'. El morfema com 'ani' i com a sufix ve a dir "aquí, en aquí, heus aquí" en les esteles mortuòries igual com en aquest cas. "Iunstir, heus aquí".

BELEZAGINEAI
'Belez-agin-eai'. En el plom de Solaig apareix ‘belezair’. Possibilitats: Els 'Beles' són una de les ètnies ibèriques junt amb els 'Balke' i els 'Bilos'. 'Bel-' fa referència en basc a "cap, front, guerrer" i 'agin' "els que manen". “plagui a la divinitat qui mana”.

KAŔESTAREAI[TI](********)TON
Només es pot analitzar ‘kaŕestareai(ti)’, en la resta ‘·······ton’ hi manquen vuit signes i potser correspongui a més d’una paraula. Untermann no senyala el signe 'ti' que en les còpies del plom hi apareix. Un sufix '-ti' desprès d'un altre '-eai' no surt en els ploms on es registren els sufixos '-eai' o '-ai'. Com que no he pogut estudiar directament el plom haig de creure que el signe que sembla TI deu ser una falla de la còpia.
La proposta d'aquest sintagma és: 'karestareai'. La resta desapareguda és a l'inici de la línia i acaba en '-ton' segons Untermann, Fletcher pensa en 'tin'. Potser el traç del signe 'to' en la resta de l'escrit fa que em decanti per Untermann. En aquest sentit hi cap tot un sintagma com l'anterior 'selkeaibarton' sense el sufix '-eai'.
Paral·lelismes ibèrics: 'karesbanite, karesirte'. Opcions a través del basc: ‘Gar’ “flama, exaltació, cerals"; ‘garri’ “cintura”; ‘garbi’ “matar, guerra”; ‘garbai’ “penedir”; '-tar' aquí apareix amb "r" fluixa la qual cosa semblaria diferent de 'tar', "r" forta, hi ha un 'tarke' ibèric. En basc existeix el sufix '-tara' equivalent a "manera" i ‘tarako’ “per a”. Seguint ‘Kaŕes’, en basc ‘garrakar’ “lluitador”, segons mostren les pintures de la gerra de copa de Llíria. Proposta: ‘Kaŕestareai’ “plagui a la divinitat els qui lluiten". '........don? Iunstir egiarton? Senyora Iunstir?

BATAŔATITE
‘badaŕ adite’. Supra . “sí, amb l'atenció”.

USKEIKEAI
'Uske-eike ai'. Supra. “plagui a la divinitat la fe vertadera”

SIAI
‘si+ai’ metàtesi de ‘isai’. “plagui la divinitat el clam”.

KEITIATELU
Fragmentació: ‘keiti atelu’. Paral·lel ibèric: 'keietisiatense' en Orlell V. En basc ‘gei’ “cosa, idea, projecte”; ‘ade, aden’ “deferència a la pau”. Proposta: “les idees de deferència de la pau”

AKINIŔTE
Fa referència a la divinitat que en llatí surt escrit La separació més coherent és; ‘akin-iŕ-te’. Paralel.lismes: 'akitikem'. Possibilitats en basc: ‘akin’ “esgotat"; ‘aki’ “saltar”. ‘Agin’ "autoritat" sembla més versemblant malgrat que el signe ibèric el presenti amb titlla equivalent a "k". ‘Agir’ “manifestar”. 'Ir' "teva” reflexiu. Supra. “a qui mana”.

(*********)SE

Són almenys nou signes els que manquen. Impossible de deduir-ne el significat. Encara que cal remarcar que amb aquest acabament ‘-se’ coincideix amb el supra ‘arrebin ise’ i en un separat ‘gal aise’.

IAGIGI
Proposta de fragmentació: 'iagi ginur-e'. Paral.lismes ibèrics: 'iakila'. En basc 'jaki' "conèixer"; "lloc de coneixement".

NUŔE en basc 'nur-ere' en basc "a qualsevol".

BASI AUKEKU
'Basi aukeku'. En el plom d'Ullastret apareix 'basi' i també a Numància. Es pot referir al nom del “rei” ‘Basileu’ procedent de ‘Faraó’: Ungit, títol de rei o dirigent:. Basc 'ahuku' "seguici d'un funeral".

KUŔSI AUKEKU
Paral·lels ibèrics: 'guŕs', 'banguŕs'. Possibilitats en basc: ‘guren’ “amor, veneració, salutació"; 'kuŕsi' "venerat, estimat".

 

CARA “B”


AŔINE
Paral·lelismes: 'aŕikaŕ', 'aŕicalerca', 'aŕicu', aŕe'; 'ine', 'ineba', 'inemki'. Basc 'ar' "inquietutud, desassossec, remordiment, rencor, tara; 'ine' "posició, estat, rang; 'ineki / iheki' "còpia". "posició de desassossec".

ITIKEREUTETI
Fragmentació proposta: 'iti kere uteti'. Paral·lelismes: 'iticotesun', 'itin', 'itir'; ''basiŕi ute'. basc 'itera' ‘rectitut, en dret’ “dirigeix”; 'kere' basc 'keure' "nostre"; ' ute' basc 'otu', otoi' "pregar". Proposta: “dirigeix els nostres precs”

BELAIKE
‘bel-aike. ‘Bel’ “cap, dirigent” ‘aieka’ “costat, part”. Proposta “del dirigent”

BASEŔNYLBE
‘Baseŕ-nul-be’. En basc ‘basitu’ “ungir, untar”. 'nul-be' surt a l'estela de Badalona, transliterat 'Nalbe' apareix en diversos escrits en llatí. Pot ser llegit ‘nulbe’ o ‘unbe’.
Serà relatiu al “nuïls, oli”; el sufix ‘-be’ determinant d’objecte, la pàtera de l’aixovar. Proposta: “l’ungüentari”

AŔEŔE
Fragmentació proposada: 'aŕe-ŕe'. Paral·lelismes: 'urkekerere'. Possibilitats: ‘aŕe’ ‘-ŕe’ “a, per a”. Proposta: "per ser permanent".

KUTUBEIKE
‘Katu beike’ En el d'Orlell V apareix 'kutur'. 'Gutu' substrat “got” “recipient, calze”; ‘beike’ basc 'beti' “de sempre, etern”. Proposta: “el calze etern de libació”. Nota: el calc del signe 'be' sembla el signe 'ta'. El context dóna 'be'.

BASBITEŔOKETINE
Fragmentació: 'bas biderroke t-ine' En l’altre plom d’ Orlell trobem la forma ‘biterokedetine’. 'bide' "camí, conducta justa", 'biderrok' "camí, manera, d’aconseguir, traspassar, adquirir, comprar, bescanviar". En basc ‘eroski’;'t-ine' "fer, concedir", supra. ‘Bas’ “oli”. Substrat “bàssia” recipient d’oli”.'-tin-e' "per ser", "és". La proposta és: “l'oli hi és”.

IŔIKA
'Iŕika'. Paralel.lismes: 'iŕiterca'. Possibilitats en basc: ‘iri' “complaure”.proposta: "complau”.

IUNSTIRIKA
‘Iunstir-ika’ 'iunstir' vegeu supra: "Deessa Iunstir". "Per a Iunstir".

SELKINIUSTAI
Nom personal Selki-Nius‘; selki "temple, lloc sagrat"; 'nius' "petit" Toponímia el riu Tajuña: 'Tagus-nius' "Tajo pequeño". Proposta: “Plagui a la divinitat el temple petit”.

IUNSTIR
Supra “Iunstir” (deessa)

BAŔBINUSKEIKEAI
Supra: ‘bar-bin’ "vida interna, ànima". ‘Uske-eike-ai’ (supra) “plagui a la divinitat la fe vertadera de l’ànima”.

IUNSTIR
Supra. Invocació a la deessa

LAKUNYILTIŔTE
‘lagum iltirte’. ‘Lagu’ apareix en diversos escrits i junt amb 'iltiŕ el trobem com 'iltiŕlaku'. ‘Lagun’ vol dir en basc “company”, "ajuda", d'on 'lagu' "com-nostre". Segurament és l’ètnic dels “ibers” dit per ells mateixos. ‘-nmi’ el fonema del qual pot ser semblant a 'nai' o 'ani', és un sufix equivalent a "heus aquí" segons es desprèn de les esteles mortuòries on apareix darrera d'un nom personal. En aquest cas, però, seria un tancament de la "n" en "m". 'Iltir-te' és "la ciutat o el lloc d'aplec" com 'Iltirta' Lleida, però també un nom personal. “La ciutat ibèrica” i com a nom personal “el de la ciutat ibèrica”: “La ciutat del poble”

ATABEŔAI
Paralel.lismes: 'ata', 'atau', 'berbe', 'berte'. Possibilitats en basc: ‘ata<’aita’ “pare, principal personatge; 'bertako' "indígena, d'allà", 'berton' "d'aquí". 'Ata ber-ai': "plagui a la divinitat el propi pare".

ANYBEŔAI
Fragmentació: 'anu beŕai'. Paralel.lismes: 'anabegate', 'anbeicu'. ‘Anaberrai o amberrai’.: 'an' surt acompanyant oficis. En basc ‘an-‘ és un arrel de família. . “plagui la pròpia família".

USKEIKE
Supra. ‘Uskeike’ “la fe vertadera”.

IUNSTIR
Supra. (invocació)


Comentari


Aquest escrit sobre plom es va trobar enrotllat i amb evidències d'haver estat embolicat amb tela a la part superior de l'urna on hi havia cendres i les restes dels pesos. (ponderals pel mesurar).
Un altre plom, Orlell VI, es va trobar al fons i un darrer, Orlell V, a sota l’urna. Els tres hi estan relacionats. La necròpolis, 'selke' seria on hi hauria el templet 'selki'

Antoni Jaquemot
Octubre 2018


ESCRIT NÚMERO VI D’ORLELL  (VALL D’UIXÓ) SOBRE PLOM

És el segon plom, de tres, trobat a l’enterrament d’un important personatge anomenat BODO-TAZ.

Es desprèn que és una oració, un càntic, un himne religiós. Potser procedent de l’estament sacerdotal de la població: 

plom_ himne

 

IUSTIR ATUNE  NISOŔBARAI OŔTITAŔ

USTAŔIKE USKEIKE IUSTIR ANEŔ IUSTIR

IUSTIR BODOTAZ EIKE USKEIKE IUSTIR AŔELI

BAITUŔANE ZALIR OŔKEI ABAŔAI IUSTIR

IUSTIR                                       AI

 

 Adaptació:

Iunstir atune,

Nisoŕbar aí.

Oŕtitaŕ ustaŕik uskeïk Iunstir.

Aneŕ Iunstir.

Iunstir, Bodo-taz eïk uskeïk

Iunstir aŕeli

bai tuŕa-ne

zalir oŕkei abaŕ aí Iunstir,

Iunstir.  (ai) 

 

 

Proposta de traducció:

 

Per Iunstir nodridora

assegurar la pau plagui la divinitat

Fidel de la fe decidida, la veritable fe de Iunstir

Cant de lloança Iunstir

És creença de Bodo-Taz

Convidat permanent de unstir

Trenta monedes per l'encens intern a Iunstir plagui

Iunstir plagui

Raonament:

Iunstir és la deessa que més surt relacionada en els escrits ibèrics.

Atun és un adjectiu de divinitat que acompanyen a les deesses i als déus: Bet-atun, Sei-atun. En basc 'adun “blat nou, aliment, nodridor”.

nisoŕbar’ grec 'nissomai' "li assegurari la bonança del viatge".

Ai’ en basc 'ai' “plagui a Déu, que Déu vulgui”.

Oŕtitaŕ’ En basc 'orti' "amb empenta, decidit, fort, intens". '-tar' "procedència", de procedència decisiva ".

Ustaŕik’. En basc ‘uste’ “creure”; sufix ‘-rik’ “en la forma de creure la fe, fidel”.

Uskeík Iunstir’ En basc ‘uste’ “creença, fe”; 'eik' “ veritat”.

Aneŕ’. En basc 'aheri': “cant de lloança”.

Iunstir Bodo-Taz eik uskeik’. Literal: ‘de Iunstir Bodo-Taz "amb fe". ‘Bodo’ “servidor, creient”; ‘Taz’ sufix “tal com és, corresponent a”; ‘eike’: “amb , i"

Aŕe-li’. Basc 'are' '"encara, aquí, permanent";‘-li’ en basc '-liar'sufix de convidat.

Bai tuŕane’. ‘Bai’ “interior, intern, íntim"; tuŕane “turra, timó, encens”; 'ne' "de".

Zalir’ “plata, moneda, diner”.

Oŕkei abaŕ’ En basc ‘ogei amar’ “trenta”.

És interessant comprovar com calia redimir-se abonant trenta monedes de plata ja uns tres-cents anys aC en les nostres terres. Sona a una tarifa establerta. La llinassa seria un oli sacramental.

No hi ha constància d’haver-se trobat les trenta monedes. Van ser espoliades o cobrades llavors pel sacerdot.

Els altres dos ploms que l’acompanyaven poden representar el poder local i el clan o població. Els tres ploms són l’escrit més gran ibèric respecte a una persona trobat fins ara.
Actualment, aquest cant s’ha musicat per la doctora en música Carme Rusiñol i cantat per la mezzosoprano Carme Farreras.

Antoni Jaquemot
Octubre 2018

.  Peça musical Iunstir Peça musical Orlell

 

 

 

 

PLOM D'ORLELL V

 

Orlell-V

Transliteració:

 iŕe bototaz  bitebakirzbane  baŕenyliki  antinylitutuŕane  aŕikaŕ  seken

iusu  atilebeiu  lauŕiskeŕkate  banyliŕbaituŕane  kaisanyliŕbaituŕane i

tailiniŕe  kutur  biteŕoketetine  eŕatiaŕe  kokor  tauebartiate  aŕikaŕbinylikise

iunstirlaku  bototazeai  selkeaibartuneai  unibeikeai  aneŕai   unibeikeai  iu

nstir laku  uskeike  bototiki  keietisiatense  uztalarilune  banyiŕezu[-]

lu  bitiŕokebetense  uzkeaneŕlati

“Tu ets Bodo-Taz (l’Anomenat comú).per oferiment en el camí tardà.
Una porció d’oli de pòsit (solatge, morca). Oli d’antina aromàtica; timó o encens pel traspàs, Seke-Nius( Noguerola) del seu enteniment, segons el savi agrícola.
Ofrena recipient d'oli de propietat d'incens. Llinosa de propietat d'incens semblant.
Tu ets el mort. La urna s'ha adquirit per a les cendres permanents.
En memòria, flor d’olivera, oli pel clam amarg del traspàs.
Iunstir del poble plagui a la divinitar l'anomendat Bodo (creient). Plagui a la divinitat la plaça del temple i el recinte. Et plagui a la divinitat Mare que és. Plagui a la divinitat el cant de lloança. Plagui a la divinitat Mare que és. Iunstir del poble. Fe vertadera. El lloc de bodos, creients.
El projecte està. Deferència per a la pau. Blat fosc.Oli d'ofrena ossificat.
adquirit plenament. Cant de lloança d'abandó de l'heroi”

Raonament:

IŔE
Paral·lels: 'bateire', 'dinire', 'tailinire'. 'Possibilitats en basc: ‘irten’ “sortir”; ‘irrikil, irrikitu’ “esquerda”; ‘Ire<iri’ podria ser “obertura” o “sortida a fora o cosa que sobresurt, important". . 'Iri-tiri', "anhel, desig". També el possessiu de segona persona “teu”, en basc ‘i-re’, que en iber pot ser “tu ets” o “tu siguis”. Les alveolar vibrants, simples o múltiples, no necessàriament coincideixen amb el basc . Existeixen mostres com en iber Tiberri del llatí Tiberi.
És l'inici de paraula i s'espera una mena d’introducció, de salutació o comiat del difunt. Proposta “Tu ets".

BODOTAZ
El sobrenom. Nom bimembre ‘Bodo-Taz’.
Si seguim la lectura del sistema dual, els signes ‘TA’, ‘TI’, ‘TO’ haurien de ser ‘DA’, ‘DI’ i ‘DO’. En l’escrit, però, no s’hi troben dualitat de signes.
Tenim paral·lelismes en púnic: 'Bodo' nom d'un personatge. trobat en ceràmiques a Eivissa, en monedes de Lascuta (Alcalá de los Gazules, Cadis) i amb desinències en altres escrits ibèrics 'Boduei' i 'bodur'.
En copte 'baute' vol dir "servidor" i en antic egipci 'bak' o 'bok'. Per una altra part, ‘Bodo’ és un déu cèltic que significa “victòria”. La persona enterrada no era guerrer en el moment de la seva mort. En el seu aixovar hi havia un plat de balança i pesos, es tractaria, doncs, d’un comerciant i en basc 'botu' "comú", 'botugo' "germanor", persona no noble. El possible nom de “guerra” ‘gudur’ no és cert. Fa referència a “got”, l’urna de l’enterrament.
Posar a Bodo una etiqueta de “celta” és molt problemàtic. Els ligurs de llengua no indoeuropea i probables avantpassats dels ibers, habitaven també l’actual França.
La proposta que el difunt podia ser un comerciant de bótes o pots (noms preromans) o del seu contingut no s’avé amb els ponderals trobats ni amb la balança. M’inclino pel nom de “comú”: "Tu ets Bodo Taz (l’Anomenat Comú)".

BITEBAKIŔZBANE
‘bide bakirz bane’. En basc‘bide’ “camí, manera” ‘bakirz’, basc ‘bagi’ “tardança”. ‘Ban + e’ ‘eman’, “donar, oferir”; ‘-e’ “per”. Proposició: “per oferiment en el camí tardà, postrer”.

BAŔENYLIKI
La segmentació i pronunciació proposada és: 'Baren nuli-ki'. La pronunciació del signe 'y' és 'u(n)' segons el nom escrit en llatí de persona 'Umbar' . Recorda el signe grec ‘ü>y’ que apareix sovint acompanyat d’una ‘n’. Fa pensar que quan ‘y’ va sol en altres escrits la pronunciació és una nasal 'na' o 'un'. ‘Nuli’ el trobem amb ‘bora-nulir’, ‘kaisa nulir’ i aquests amb ‘terkais’ i a ‘kaisbora’ Del substrat “nuils” “primera premsada d’oli, pinyolada”. L’acabament amb ‘-ki’ denota una part, una porció. ‘Barren’ "interior, a sota". Proposició: "una porció d’oli de pòsit, el solatge d’oli, té usos medicinals i un cop sec es pot servir per combustible"

ANTINMLITUTUŔANE
Fragmentació proposada: 'antin nulir tura ne' Del substrat “antina”, “oli” i “turra (herba aromàtica, timó)” +ne . Apareixen dos signes 'tu', el primer podria ser una "r", tal com si l'escriba, en equivocar-se, l'hagués modificat allargant el traç vertical del "tu" per convertir-lo amb una "r" però en el plom VII apareix ‘turrane’ Paral·lels ibèrics 'andinu', 'bakar-turra-ne' = “vi aromàtic”. Dels substrats “antina” = “alga”,‘turra’ substrat “timó o herbes aromàtiques” i ‘nulir’ “oli, extracte, essència ”. La proposta és: "oli d’antina i encens".

AŔIKAŔ
Paral·lels: ‘Arigar’, 'arikaler', 'arikalersui'. Basc 'ari-igarri' "traspàs".

SEKE NIUSU
'Seke nius-u': paral·lels ibers: 'lekuseken', 'sekebiderosan', 'balkeniuska'; A més d’un nom personal bimembre són noms comuns: ‘seke-nius’. Basc 'seke' (seketen) “nou, de noguera” 'nius’ "petit".En toponímia Tagus-nius "Tajo pequeño": Tajuña. '-u'. s'uneix al següent lexema, la qual cosa estem davant d'un nom personal: "Noguera Petita: Noguerola"

ATILEBEIU
'Atile beiu’. Paral·lelismes ibèrics personals: 'Atilla' escrit en llatí; 'Atilar. En basc ‘adi + le + bei’ “atendre, entesa"; 'bei’ en basc 'bei' tercera persona passiva "que és". Proposta: “és el seu enteniment".

LAUŔISKEŔKATE
Proposició de fragmentació: 'Lauŕ-iskeŕ-gate'.'la' "terra, camp"; 'uŕ' basc 'urre' "rascar": "terra llaurada, hort, agricultura; 'isker' "escriba, lletrat" basc 'iski' "lletra, 'ker' "dret, recte": "savi de paraula"; 'gate' basc 'gatik' “en, per, segons": "segons el savi agrícola" que també és un nom personal o adjectiu de l'anterior.

BANYLIRBAITUŔANE
'Ban nulir bai tura ne': ‘Ban’ de ‘eman’ “donar”. Substrat del castellà ‘bandeja’ i “bai”, basc “propi d'ell, propietat”; 'tuŕa' "herba aromàtica, timó". Proposta: “ofrena d'oli de propiatat d'encens”.

KAISANYLIRBAITUŔANEIDA
Fragmentació proposada: 'Kaisa nulir bai tuŕane'. paral·lels ibers: 'kais', 'kaisen', 'kaisur'. ‘Kais’ “kaiser”, basc ‘kaisu’ "talla, vestit, tela de lli". El resultat proposat és: “oli de lli , llinosa aromàtica”. Malgrat la separació que fa l’escriba, crec que no s’ha de llegir separat. És la seqüència ‘baiturane’ més ‘eida’ basc “semblant, forma, figura”: “semblant a la llinosa amb propietat d'encens”

ILINIŔE
iliniŕ’. ‘ilin’ “fet mort, cadàver” 'Iŕe' “teu, tu ets”, supra. La proposició és: “tu ets el mort”.

KUTUR
‘Gudur’ Apareix en el famosa llegenda escrita en una ceràmica, la primera lectura de la qual 'gudua deisdea' va donar peu a la teoria del basco-iberisme. En el basc actual vol dir "crida a la guerra" i on hi ha dibuixada una batalla. La lectura d’Untermann la fixa com 'gudur oisor' Canvia el sentit i s’entén com “la cràtera de l’atac” En aquest cas "a la cràtera", del substrat “got, urna”, “vas” cavitat on hom enterra els morts; sepultura. Es considera "got sagrat de libació". En basc 'gutun' "amulet".

BITEŔOKETETINE
‘Bide eŕoke de- din-e’. En altres escrits apareix ‘bide erok’ on en basc 'bide' “camí” “per camí”; “per mitjà de, forma verbal de moviment”. ‘Erok’ en basc ‘eroan’: “menar, conduir, traspassar, fer anar”. Els sufixos de-din-e són verbals. Proposició: “s'ha adquirit”.

EŔATIAŔE
‘Eŕati are’ En basc ‘errautsi’ “cendres”. ‘Are’ “encara, permanent” “les cendres permanents”

GOGOR
‘Gogor’ Substrat ‘gordo’ ‘gor-gor’ “fort, enteniment, memòria”

TAUEBARTIATE
Segmentació proposada: 'Taue bartiate’. Paral·lels ibers: 'tau', 'tautan', 'taute', 'barton', 'ate barte bar'. Substrat ‘taue’> “toia, flor” i ‘bardia’ “olivera”; ‘-te’ determinant.. Proposta: "flors d’olivera".

AŔIKAŔBINYLIKISE
'Aŕi kaŕ bin (n)ulk is e'. Basc 'ari-igarri' "traspàs"; 'bin' basc 'bihi, bini' "gra", 'bin' "viu, fort, íntim"; ‘nylik’ substrat “nuïls”; ‘is’ basc 'hitz' "clam" 'era-itizi'“empenta, expulsió”. '-e' “per”. La proposta és: “oli pel clam amarg del traspàs".

IUNSTIRLAKU
'iunstir-laku'. 'Iunstir' "deesa celestial ibèrica". Assimilada a Juno pels romans. 'Iusu' "cel", supra. ‘la-ku’ “de la terra”. Cal ressaltar que des d'aquest 'iunstir' fins al que surt més avall, tots els sintagmes següents presenten unes desinències o sufixos acabats en '-eai' que poden representar una marca de complement directe. Proposta: “Senyora (Iunstir) del poble”.

BOTOTAZEAI
'Bodo-taz-eai'. 'Ai’ Del basc ‘ai’ “a Déu plagui”.“plagui a la divinitat l'anomenat Bodo”

SELKEAIBARTUNEAI
'Selke-ai bartun-eai'. 'Selke' Basc 'sel' "camp rodó amb una fita al mig"; "plaça del temple"; 'bardun' "camp o recinte que envolta el temple amb bardisses". Proposta: “plagui a la divinitat la plaça del temple i el seu recinte”..

UNIBEIKEAI
‘Unibe(e )ike ai’. Paral·lels: 'unibelo', 'uni' basc 'une' “instant, moment, temps, deessa del temps”. ‘bei’ basc 'bei' “que és”. La proposta és: "Plagui a la divinitat deessa que ésl".

ANEŔAI
En basc ‘aneri’ “cant de lloança”. "Plagui a la divinitat el cant de lloança".

UNIBEIKEAI
Supra. "Et plagui a la divinitat Mare que és".


IUNSTIRLAKU
Supra. "Iunstir, deessa del poble".

USKEIKE
'Uske-ike'. ‘Uste’ en basc és “creença, fe". ‘eike’ en basc “vertader”.La proposta és: “fe vertadera".

BODOTIKI
‘Bodo-ti-gi’. En basc els sufixos ‘-ti’ “plural”; ‘-ki’ “lloc” "lloc de bodos, creients,

KEIETISATENSE
Fragmentació proposada: 'kei eti (i)s atense'. Paral·lels ibèrics ‘keitiatelu’, 'keio', 'keitir', 'keites'; basc 'gei' "cosa, idea, projecte"; 'edi' basc 'edin' "estar, romandre", ‘atense’ basc 'aden' "deferència per a la pau". Proposta "Projecte està. Deferència per a la pau".

UZTALARILUNE
‘uztalar ilune’. Paral.lels ibers: 'uztalaibi'. En basc 'uzta' és "collita, messa, cereal, pa", 'uztalar' "messeguer"; ‘ilune’ en basc “fosc”: blat negre.

BANYIREZU[-]LU
'Banu ir ezu(-)lu. Hi manca un signe. A més sembla que li manca la “l” per dir ‘banylir’ “oli d’ofrena”. Paral·lels: 'ezkilke', 'ezkubars'; ‘(euki)lu; ‘(iga)lu’ “fruita de les plantes” 'delbabin' jònic. ‘Ezu’ en basc ‘hezu’ “os”. La proposta és: “oli d’ofrena dur, ossificat”.

BITIŔOKEBETENSE
‘Bidiŕ oke bedense’. S'observa una vacil·lació de l'escriba en posar 'bidir' per 'bider' com ho fa més amunt. 'Bider ok’, (‘bider-erroke’) “fer transferència”, supra. ‘Bete’ “ple, complir, executar”. La proposició és “s’ha adquirit completament”.

UZKEANEŔLATI...
‘Uzke aneŕ lati’. Del basc: ‘uzketa’ "abandó", 'aneŕ' . En basc ‘aheri’ “cant de lloança”; ‘lati’ “heroi, qui s'enfronta a una força superior”. La proposta és “cant de lloança d'abandó de l'heroi”.


_ _ _

Notes:
El desxiframent ho he fet a través del substrat i del basc.
En l'urna on estava dipositat les restes d'en Bodo-Taz s'hi van trobar dos ploms més epigrafiats (Orleyl VI i VII).i al costat un plat de balança i cinc ponderals per a pesar monedes o altres petits articles tal com el ritual assenyalava de ser enterrat amb els estris del seu ofici.

Aquesta escriptura exposada, junt amb altres, en el Museu Arqueològic Comarcal de Borriana, va ser descoberta en el lloc dit pels arqueòlegs "sepultura II de la necròpolis d'Orleyl" a l'interior d'una cràtera de campana dita del "Mestre de Grifomàquia". Recorda el Sant Jordi matant el drac que té una dona sota les urpes. El recipient corresponent al segle IV abans de Crist. L’enterrament podria ser posterior. La presentació en el museu indica que el text és "presumiblement funerari".

La Punta d'Orlell (avui en dia només La Punta) és el turó (200 ó 300 m) del final de tot de la carena que envolta la Vall d'Uixó i que dóna directament a la plana de tarongers que corresponen a la localitat de Xilxes no gaire lluny del mar. Des d'aquest turonet s'abasta tota la costa de la plana i la Vall d'Uixó.

Bibliografia
Materiales de la Necrópolis ibérica de Orleyl Lázaro Mengod, Mesado Oliver,
Aranegui Gasco y Fltcher Valls
Monumenta Linguarum Hispanicarum J. Untermann
Léxico Ibérico Silgo Gauche
Diccionaris bascos 3000 Hiztegia. Elhyar Hiztegia, IKAS, Jabier Gereño, DEB M. Morvan, Azkue
Diccionari.cat
DRAE

A. JAQUEMOT
Octubre 2018

 

 

 

PLOM 2 DE PECH MAU

plom2 pech_mau

Transliteració:

 

KULEZBUŔGE

  NISOŔBADEIGE

  KILEKAŔKELOŔ

  SUŔSEBETIKA: BAIDE

  SEŔTINKE: KULEZKE

  ŔEGEKULEZIRI

  GELEKAŔKELOŔ

  SUŔABEITIKABAIDE

  SBITISKEIS: BANZOR

  ILDIŔTIGEŔ: BILOS

  TIBAZIBEISUR: BIL

  (O) STIGIS: ILDIŔZAR:

  WINWBAILDIŔGIS

  TUŔZILDIŔ

Fragmentació:

Kulezbuŕge nisoŕbadeigeki lekaŕke loŕ suŕse betiga: baides eŕtinke: kulez keŕege kulez irige lekaŕke loŕ suŕa betiga baides bi tiskeis: banzor ildiŕtiger: bilostibaz ibeisur: bilosleistigeŕ:bilosdigis ildiŕzar: yinyba ildiŕgiz tuŕzildiŕ  

Proposta de traducció:

Vasos amb capçal assegurats per la navegació, impost d'obligació per fermar vist. Recipients de mitja mesura en àmfores cenyides i en àmfores obertes. Impost d'obligació ferm vist.

Dos recipient a part per donar dèbit a Ildi-Ger.

Bilosti-Baz pintor d'aiguacuit.

Bilosleistigeŕ, Bilosdigis receptors de la ciutat.

Clan d'Unin Ildiŕgiz de Tuŕziltiŕ. Ciutadà (home de ciutat) del clan d'Unin de la Ciutat de la Font"

 

Raonament:

Kulez “vas de vi, recipient mediterrani ‘kylix”

Buŕke “de capçal, 'bur' "cap" ”

Nisoŕbadeikeki en grec 'nissomai' "assegurança de viatge"; en basc 'bade' "un"; igeki' "flotador, nedador".

Lekaŕke en basc ‘lekar’ “impost” 

Loŕ en basc ‘lorr’ “càrrega, obligació

Suŕse en basc 'zurrun' "rígit, ferm", '-se' per ser ferm (de fusta).

Betiga en basc ‘bet-, begi’ “vist”   

Baides  “recipient de mesura d’un ‘baide’. Sustrat ‘bache’   

ertinke   “de mitja”. En basc ‘erdi’ “mig”

kulez       “àmfora”                               

Keŕege  “cenyits” en basc ‘gerri’ “cintura” (anella on s’ajusta l’àmfora)

Kulez    “àmfora”

Irige  “obertura (presentació)”. En basc ‘irike’  “obrir”

Lekarke “impost”

loŕ "càrrega, impost"

suŕa  "rígit, ferm (de fusta)”                                         .  

Baides bi “dos recipients”

Tiskeis    “arraconats, a part ” en basc ‘zisku’.

banzor  en basc ‘eman zor’ “donar crèdit”

Ildiŕtiger  Nom personal”

Bilostibaz  Nom personal

Ibeisur  “d'aiguacuit, cola d'animal.”.En basc ‘ibi’ “gual d'aigua, 'su' "foc, cuit".”

Bilosbeistiger Nom personal

Bilosdigis        Nom personal

iildiŕzar          Ildiŕ “ciutat”, en basc ‘sar’ “entrada”: “porter de la ciutat”                                                                                                                                                       

Yin yba. En altres escrits ybaŕ . Yin>Unin; yba>Unba. En basc 'uma' "fill, clan": "clan d'Unin".

Ildiŕgiz    En basc ‘giz’ “home”. “representant de la ciutat”

Tuŕzildiŕ     En basc ‘iturri’ “font”. Substrat ‘dorres, deu, dou’. “ciutat de la Font”.            

 

Antoni Jaquemot

Novembre 2016

 

RETORNAR